Územní plán

Obec Kozomín na svých stránkách konečně zveřejnila veškeré dokumenty a výkresy k původnímu územnímu plánu obce z roku 1999, dále změnu územního plánu č. 1 (která je stále soudně projednávaná) a změnu územního plánu č. 3 a zde je odkaz.

***********************************************
Schválený územní plán z roku 1999

zobrazuje platné regulativy pro území Kozomína. Text a mapu územního plánu si můžete prohlídnout pod níže uvedenými odkazy. 

Například proto, abyste věděli, proč na svém pozemku nemůžete postavit druhý rodinný dům (RD), vzhledem k tomu, že územní plán z roku 1999 přesně určuje minimální velikost pozemků pro výstavbu na 1 000 m2 (viz odkaz na straně 6). 
Možnost výstavby druhého rodinného domu na pozemku bude až po schválení Změny územního plánu č. 3, kde se nově objevuje text: "Změna č. 3 rovněž umožňuje umístit plochy bydlení na pozemky, které to svojí velikostí dle původního ÚPLNSÚ neumožňovaly. Podmínkou však je, že se jedná o plochy zastavěného území, které z prostorových důvodů původní parametr 1000 m2 nesplňují, přesto pro potřeby umístění RD vyhovují." 

Změna územního plánu č. 3 je nyní ve stavu Návrhu rozhodnutí o námitkách po veřejném projednávání a návrhu vyhodnocení připomínek z MěÚ Kralupy nad Vltavou, ke kterým se OÚ Kozomín má vyjádřit nejpozději 1. týden v listopadu. 

Soudně projednávaná změna územního plánu č. 1 velikosti pozemků pro výstavbu RD na stávajících pozemcích neupravuje.

Mapa zkontrolujte si na mapě zda jsou vaše pozemky označeny BČ (bydlení čisté) nebo BV (bydlení venkovského typu)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5 - obytná zástavba - bydlení čisté BČ
Strana 6 obytná zástavba - bydlení venkovského typu BV
Strana 7 občanská vybavenost nekomerční OV
Strana 8 občanská vybavenost komerční SK, VD
Strana 9 obchodně výrobní zóna OVZ
Strana 10 - výroba a skladování VS, technická infrastruktura TI
Strana 11 - sportovní plochy S
Strana 12 - zemědělská výroba Z, zahrádkářské kolonie ZK
Strana 13 - dálnice, sinice II. a III. třídy
Strana 14 - místní a účelové komunikace, železnice
Strana 15 - vlečka, urbanistická zeleň
Strana 16 - zahrady a sady ZH, orná půda
Strana 17 ostatní zeleň, lesy
Strana 18 vodní plochy a toky stálé, vodní toky občasné a povrchové odvodnění


*****************************************************************

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU č. 3
24. 8. 2016 od 15. hodin na Obecním úřadě 
Po kliknutí na těchto odkazech naleznete jednotlivé projednávané dokumenty:

Celý text změny územního plánu č. 3
Výkres základního členění území 1a
Hlavní výkres 1b
Veřejně prospěšné stavby a opatření 1c
Koordinační výkres 2a
Situace širších vztahů 2b
Ochrana zemědělského půdního fondu 2c


*****************************************************************

SOUDNÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 1

30. 9. 2015 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí o nepřiznání odkladného účinku. viz zde.

31. 8. 2015 podala obec Kozomín Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně s žádostí o odkladný účinek Rozsudku Krajského soudu. Text kasační stížnosti zde.

17. 8. 2015 byl vydán Rozsudek 50 A 4/2015 – 88 o Opatření obecné povahy č. 1/2012, Změna územního plánu obce Kozomín, schválená usnesením zastupitelstva ze dne 25.4.2012, kterým byla zrušena změna ÚP č. 1Text rozsudku zde.

8. 4. 2015 byla podána žaloba na zrušení změny územního plánu č. 1. Text žaloby zde.

*****************************************************************


Začíná se projednávat změna územního plánu obce č. 3.

Dokumentace ke změně územního plánu je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení na těchto odkazech:

Textová část změny ÚP č. 3
Veřejná vyhláška k oznámení ÚP č. 3
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů s ostatními obcemi
Výkres asanací, veřejně prospěšných staveb
Výkres základního členění území
Výkres základního členění po změně ÚP č. 3
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

V úterý 17. února se na obecním úřadě koná společné jednání ve věci změny územního plánu č. 3 za účasti obeslaných organizací včetně Hlasů Kozomína, dotčených orgánů a sousedních obcí. Jednání je bez účasti veřejnosti. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Pokud budete mít nějaké dotazy či připomínky neváhejte mě kontaktovat klara.rothova@volny.cz.Jednotliví občané, jejich skupiny i občanská sdružení mají právo účastnit se na územním plánování po celou dobu vzniku i využívání územně plánovací dokumentace, zejména důsledným uplatňováním vlastních záměrů a požadavků a prosazováním svých práv, a to všemi legálními a legitimními způsoby. Pro snažší orientaci o průběhu pořizování územního plánu uvádím tento přehled.


 zdroj

Žádné komentáře:

Okomentovat